Wysyłka w 24 h +  Dostawa Gratis od 250 zł 

REGULAMIN BUTIKU MOLERIN.PL

SPIS TREŚCI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. DEFINICJE
 3. KONTAKT ZE SKLEPEM
 4. WYMAGANIA TECHNICZNE
 5. INFORMACJE OGÓLNE
 6. ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG
 7. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE
 8. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
 9. SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT I DOSTAWY
 10. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
 11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 12. REKLAMACJA I GWARANCJA
 13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 15. POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 17. ZAŁĄCZNIKI

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Molerin dostępny pod adresem internetowym www.molerin.pl, prowadzony jest przez Martę Palczewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

  Molerin Marta Palczewska we Wrocławiu, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki
  NIP 958-15-33-753, REGON 022132351.

  Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym), a Sklepem (Sprzedającym) na czas nieokreślony. Zamówienia składać można w naszym butiku przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, jednakże zamówienia realizowane są w dni robocze. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową, bez możliwości odbioru osobistego. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

§ 2 Definicje

 1. Dzień roboczy - dzień tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sklepu, tj. 9-17 CET,  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 2. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 3. Sprzedawca, Usługodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Molerin Marta Palczewska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 958-15-33-753, REGON 022132351.
 4. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.molerin.pl.
 7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia na Produkty poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, który zawiera wybrane przez Klienta Produkty do zakupu. Istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 14. Produkt, Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 16. Newsletter - korzystanie z Newslettera jest dobrowolne i następuje po wypełnieniu okienka podając adres poczty elektronicznej Klienta w zakładce “Newsletter” widocznej na stronie głównej www.molerin.pl i potwierdzenia zapisu po kliknięciu pola “Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać podczas procesu zakładania Konta lub składania Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Korzystanie przez Klienta z usługi elektronicznej w postaci Newslettera jest umową na czas nieoznaczony i zostaje rozwiązana w momencie wypisania się przez Klienta z newslettera przy użyciu pola anulującego subskypcję w stopce Newslettera bądź w obszarze Konta Klienta. 

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Braniborska 2/10, budynek A, lokal 215, 53-680 Wrocław
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@molerin.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 662-323-228
 4. Numer konta bankowego Sprzedawcy: ING Bank Śląski 38 1050 1575 1000 0092 5482 7455
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numeru telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-17 w dni robocze.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x768; 
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików “cookies” oraz Javascript,
 4. zainstalowany program Adobe Flash Player.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2018 r.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się na stronie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 6. Cena Produktu nie zawiera kosztu doręczenia i Klient zobowiązany jest ją doliczyć podczas składania Zamówienia jeśli nie spełnia ona warunków określonych w § 8 pkt  3.
 7. Produkty promocyjne mogą być dostępne w ograniczonej ilości. Po ich wyczerpaniu oferta promocyjna wygasa.

§ 6 Świadczenie bezpłatnych usług przez Sklep

Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta następne bezpłatne usługi na stronie Sklepu:

 1. udostępnianie formularza zamówień,
 2. zawieranie umów sprzedaży Produktów,
 3. prowadzenie Konta Klienta, 
 4. korzystanie przez Klienta z Newslettera,
 5. udostępnianie “Listy Życzeń”,
 6. Sprzedawca ma prawo do zamieszczania treści reklamowych na stronie Sklepu. 
 7. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia „Listy życzeń” zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności udostępnionej przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest umożliwienie Klientom Sklepu tworzenie listy produktów, które chcieliby w przyszłości zakupić bądź podarować osobie trzeciej. Zasady funkcjonowania „Listy życzeń”:
 8. Z usługi skorzystać może tylko osoba, która założyła Konto Klienta.
 9. Usługa pozwala na:
  1. stworzenie Listy życzeń,
  2. zarządzanie przez właściciela Listą życzeń,
  3. zapraszanie przez właściciela Listy życzeń gości do: oglądania Listy, dokonywania wyboru i zakupu znajdujących się na niej prezentów,
  4. tworzenie książki adresowej z adresami e-mail osób trzecich, do których wysyłane są zaproszenia na Listę życzeń.
 10. Lista życzeń będzie udostępniana tylko zaproszonym przez właściciela gościom, którzy zaakceptowali zaproszenie.
 11. Lista życzeń może obejmować tylko produkty, znajdujące się w ofercie handlowej Sklepu.
 12. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Klienta lub Sprzedawcę w każdym czasie i bez podania przyczyny, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres poczty elektronicznej wyłoniony w Danych Kontaktowych Sprzedawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.

§ 7 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 8 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia po kliknięciu “Przejdź do kasy” poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3 oraz § 8 pkt 4. Jeżeli Klient posiada kod rabatowy, należy go również wpisać we wskazanym na Stronie miejscu i kliknąć “Zastosuj zniżkę”. Rabaty w Sklepie nie łączą się.
 6. Zamówienie należy potwierdzić poprzez kliknięcie na “Złóż zamówienie”. 

§ 9 Sposoby płatności za produkt i dostawy

 1. Sklep akceptuje wyłącznie przedpłaty za Produkty oraz wysyłkę Produktów. 
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatności przelewem na numer konta wskazany w § 3 pkt 4,
  2. Płatność kartą płatniczą. Płatności elektroniczne za pośrednictwem PayU.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się w zakładce informacyjnej na stronach Sklepu oraz www.payu.pl.
 4. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka pocztowa, 
  2. Przesyłka kurierska.
 5. Koszt wysyłki w przypadku pojedynczych zamówień do 250 zł:
  1. Poczta Polska
   1. Przesyłka polecona priorytetowa 17 zł
  2. Kurier - 18 zł,
 6. Gdy zamówienie przekracza wartość 250 zł, koszt wysyłki ponosi Sklep. Dotyczy wysyłek na terenie Polski.

§ 10 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do chwili otrzymania od Sprzedawcy informacji o nadaniu przesyłki.
 3. Zmiana zamówienia może obejmować jego:
  1. anulowanie,
  2. anulowanie w części, 
  3. rozszerzenie o dodatkowe Produkty, 
  4. zmianę adresu Dostarczenia.
 4. Kliknięcie przycisku “Złóż zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku Klienta. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie drogą elektroniczną oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. Zamówienie jest realizowane i wysyłane do Klienta po opłaceniu jego pełnej ceny, która składa się z łącznej kwoty produktów i ich dostawy, o ile nie są one pokrywane przez nas zgodnie z § 8 pkt 3.
 6. Dostawa odbywa się w sposób wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
  1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy (płatności elektroniczne lub kartą płatniczą).
 8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski i wynosi od 3 do 14 dni roboczych w zależności od wybranej formy dostawy w Formularzu Opcji Dostawy. 
 9. Do każdego zamówienia dołączone jest potwierdzenie zakupu (paragon lub faktura na życzenie Klienta).

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny za okazaniem dowodu sprzedaży jakim jest paragon bądź faktura wystawiona przez Sklep. 
 2. Jedynie produkty nieużywane, nie noszące śladów użytkowania i mające oryginalnie zamocowane metki mogą zostać zwrócone. Usunięcie lub uszkodzenie taśmy zabezpieczającej i/lub plomby skutkuje brakiem możliwości wymiany/zwrotu towaru.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane w częściach, partiami lub osobno, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej części, partii lub rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu). Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób nieprawidłowy i wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy pocztowy sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 12 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji do 2 lat od zakupienia Produktu w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w § 3 adresy Sprzedawcy dołączając poprawnie wypełniony formularz reklamacji dostępny w załączniku nr 4 niniejszego Regulaminu.
 4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji Klienta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny produktu, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie zostało uznane przez Sprzedawcę za uzasadnione.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na adres podany w § 3 pkt 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep zwraca Klientowi będącemu Konsumentem, koszty wysyłki do 14 dni od daty uznania reklamacji. Jeżeli Klient nie jest jednocześnie Konsumentem, wówczas koszt dostarczenia nie jest pokrywany przez Sklep.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Wszelkie nierozwiązane spory rozstrzygać będzie przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

§ 14 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj.:
 3. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. RODO),
 4. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 6. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
 7. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 8. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 10. Sprzedawca stosuje odpowiednie i prawnie wymagane środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 11. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy Sklepu oraz opisanych w “Polityce Prywatności Sklepu i Plików ‘Cookies’”.
 12. Wedle RODO, Klientowi, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 13. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce  “Polityce Prywatności Sklepu i Plików ‘Cookies’”.

§ 15 Postanowienia uzupełniające

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Wszystkie Produkty dostępne i sprzedawane przez Sprzedawcę posiadają wymagane przepisami prawa atesty oraz certyfikaty, a także są dopuszczone do sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów oraz terminów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Jeżeli zawarta została umowa o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) na podstawie niniejszego Regulaminu zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został powiadomiony o zmianach w sposób prawidłowy i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała podwyższeniem obecnych opłat bądź wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.
 6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz zawieranie umów przez Sprzedawcę jest zgodne z prawem polskim, w szczególności zastosowane zostały przepisy: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. .
 2. Niniejszy Regulamin nie ogranicza oraz nie wyłącza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy względnie obowiązujących przepisach prawa polskiego. W przypadku jakichkolwiek niezgodności wynikających z niniejszego Regulaminu Sklepu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, to pierwszeństwo mają właściwe przepisy prawa polskiego. Regulamin ma na celu jedynie doprecyzowanie ustawowych praw i obowiązków Sprzedającego i Klienta.
 3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.molerin.pl należą do Sprzedawcy i są chronione prawami autorskimi. Ich kopiowanie, wykorzystywanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy może doprowadzić do obciążenia Klienta pełną odpowiedzialnością za wyrządzone szkody wobec Sprzedawcy. 
 4. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu www.molerin.pl jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu oraz “Polityki Prywatności”. (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych).
 5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich oraz własności intelektualnej.

§ 17 Załączniki