Wysyłka w 24 h +  Dostawa Gratis od 250 zł 

Regulamin Promocji

„Kup 2 produkty a na 3-ci odbierz rabat -50%”

§ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „Kup 2 produkty a na 3-ci odbierz rabat -50%” jest Molerin Marta Palczewska z siedzibą we Wrocławiu ul. Jerzego Bajana 19/4, 54-129 Wrocław, NIP: 9581533753, zwana dalej Organizatorem 
 2. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich przeprowadzana jest promocja „Kup 2 produkty a na 3-ci odbierz rabat -50%” (dalej „Promocja”). Treść regulaminu jest na stronie internetowej sklepu (https://molerin.pl). 
 3. Promocja obowiązuje w Sklepie Internetowym Molerin.pl. 
 4. Promocja polega na sprzedaży promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 5. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 1 k.c., które w okresie obowiązywania Promocji dokonają zakupu/ów produktu/ów objętych Promocją, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu oraz zaakceptują niniejszy Regulamin (,,Uczestnik Promocji”).

§ 2  WARUNKI PROMOCJI

 1. W ramach Promocji pod warunkiem wskazanym w § 1 ust. 5 Regulaminu Uczestnik ma możliwość nabycia wybranych modeli produktu/ów z uwzględnieniem dodatkowego rabatu w wysokości 50% na zakup trzeciego najtańszego produktu.

§ 3  SZCZEGÓŁY PROMOCJI

 1. Promocja obowiązuje w dniach: od 19.04.2019 do 23.04.2019. 
 2. Produkty objęte niniejszą promocją to modele dostępne w Sklepie Internetowym Molerin.pl 
 3. Rabat na produkt przy sprzedaży w Promocji naliczany jest od aktualnej ceny. 
 4. Promocja nie łączy się z rabatem za zapisanie się na newsletter.

§ 4  WYMIANA/ZWROT w ramach promocji „Kup 2 produkty a na 3-ci odbierz rabat -50%”

Produkty zakupione w ramach Promocji w sklepie internetowym MOLERIN - mogą być zwracane/wymieniane na następujących zasadach:

 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować MOLERIN o swojej decyzji odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. 
 2. W przypadku całkowitego zwrotu wszystkich produktów zakupionych w ramach Promocji, Klient otrzyma zwrot kwoty, którą zapłacił za te produkty w momencie dokonywania transakcji. 
 3. W przypadku częściowego zwrotu towaru, rabat na 3-ci produkt zostanie unieważniony a zwracane środki zostaną pomniejszone o przyznany rabat, chyba że zwracanym produktem będzie bezpośrednio produkt, na który został przyznany rabat wówczas zwracana jest wartość, którą klient faktycznie zapłacił.

§5  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny. 
 2. Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać. 
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną w Sklepie on-line oraz siedzibie Organizatora Promocji. 
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny. 
 6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd. 
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.04.2019 r.

Shop Now :)